Search
× Search

แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

 TitleSize Clicks
SR01 แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568241.26 KBDownload0
SR02 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568243.14 KBDownload0
SR03 แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2568242.37 KBDownload0
SR4.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปี 2567105.73 KBDownload0
กรอบบริหารความเสี่ยง มศว12.30 MBDownload529
คู่มือบริหารความเสี่ยงมศว915.64 KBDownload647
แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567368.76 KBDownload0
แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568382.39 KBDownload1
แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25662.15 MBDownload930
ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับส่วนงานประจำปี66.57 KBDownload355
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 -30 กันยายน 2566)11.48 MBDownload0
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot
Back To Top