Search
× Search

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 TitleSizeCreated DateClicks 
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.256538.71 KB7/5/2022230Download
คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.25661,000.55 KB1/10/20240Download
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2566864.03 KB1/10/20240Download
คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2565729.95 KB7/5/2022260Download
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ447.58 KB5/17/2022275Download
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ609.50 KB7/5/2022209Download
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651,009.19 KB11/3/2022817Download
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662.80 MB6/1/20230Download
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25676.89 MB2/7/20240Download
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 25661.79 MB9/28/20230Download
พรบ. มศว 2559179.75 KB7/7/2022350Download
พรบ. อุดมศึกษา 2562210.82 KB7/7/2022187Download
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ2.88 MB7/5/2022463Download
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot
Back To Top