Search
× Search

แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

 TitleSize Clicks
SR01 แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256694.75 KBDownload418
SR01 แบบรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567244.65 KBDownload0
SR02 ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(HE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256692.78 KBDownload237
SR02 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567234.79 KBDownload0
SR03 ตารางแผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง(ML) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256692.33 KBDownload208
SR03 แผนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567245.75 KBDownload0
SR04.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.256625.54 KBDownload123
SR04.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการบริหาร รอบ 12 เดือน ปีพ.ศ.2566112.54 KBDownload104
กรอบบริหารความเสี่ยง มศว12.30 MBDownload397
คู่มือบริหารความเสี่ยงมศว915.64 KBDownload490
แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567368.76 KBDownload0
แนวปฏิบัติการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 25662.15 MBDownload565
ปฏิทินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับส่วนงานประจำปี66.57 KBDownload278
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot
Back To Top