Search
× Search

งานบริหารความเสี่ยง

"ความเสี่ยงเป็นเรื่องท้าทาย ที่จะสร้างโอกาสให้กับมหาวิทยาลัย"


 ประชาสัมพันธ์ 

image

โครงการฝึกอบรม              การบริหารความเสี่ยง

      งานบริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารงานกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ตามกรอบแนวทาง COSO-Enterprise Risk Management ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พ.ค.65 ถึง 17 มิ.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      โดยมีวิทยากรอาจารย์ ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานมาบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วม 140 คน จาก 37 หน่วยงาน/คณะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงและสามารถนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้กับส่วนงานได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

54+

หน่วยงาน

250+

ความเสี่ยง

37+

คณะ

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot
Back To Top